Học viện doanh nhân
0886489888
daotao@bscedu.vn
VincomTower, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh
Giáo Trình Lý Thuyết Nhận Dạng Ứng Dụng Trong Quản Lý

Giá sách: 80.000đ
Nhà quản lý phải có khả năng nhận dạng được chính mình và những gì có liên quan đến mình phải quan tâm trong tương lai. Nhận dạng là một vấn đề không đơn giản, nhất là khi con người phải nhận dạng chính bàn thân mình. Nhận dạng do đó là một môn khoa học có ý nghĩa rất quan trọng đối với các nhà quản lý và không phải nhà quản lý nào cũng có khả năng nhận dạng đúng...
Giáo Trình Lý Thuyết Nhận Dạng Ứng Dụng Trong Quản Lý

Giá sách: 88.000đ
Nhà quản lý phải có khả năng nhận dạng được chính mình và những gì có liên quan đến mình phải quan tâm trong tương lai. Nhận dạng là một vấn đề không đơn giản, nhất là khi con người phải nhận dạng chính bàn thân mình. Nhận dạng do đó là một môn khoa học có ý nghĩa rất quan trọng đối với các nhà quản lý và không phải nhà quản lý nào cũng có khả năng nhận dạng đúng...
Giáo Trình Lý Thuyết Nhận Dạng Ứng Dụng Trong Quản Lý

Giá sách: 41.000đ
Nhà quản lý phải có khả năng nhận dạng được chính mình và những gì có liên quan đến mình phải quan tâm trong tương lai. Nhận dạng là một vấn đề không đơn giản, nhất là khi con người phải nhận dạng chính bàn thân mình. Nhận dạng do đó là một môn khoa học có ý nghĩa rất quan trọng đối với các nhà quản lý và không phải nhà quản lý nào cũng có khả năng nhận dạng đúng...
Giáo Trình Lý Thuyết Nhận Dạng Ứng Dụng Trong Quản Lý

Giá sách: 36.000đ
Nhà quản lý phải có khả năng nhận dạng được chính mình và những gì có liên quan đến mình phải quan tâm trong tương lai. Nhận dạng là một vấn đề không đơn giản, nhất là khi con người phải nhận dạng chính bàn thân mình. Nhận dạng do đó là một môn khoa học có ý nghĩa rất quan trọng đối với các nhà quản lý và không phải nhà quản lý nào cũng có khả năng nhận dạng đúng...
Giáo Trình Lý Thuyết Nhận Dạng Ứng Dụng Trong Quản Lý

Giá sách: 73.000đ
Nhà quản lý phải có khả năng nhận dạng được chính mình và những gì có liên quan đến mình phải quan tâm trong tương lai. Nhận dạng là một vấn đề không đơn giản, nhất là khi con người phải nhận dạng chính bàn thân mình. Nhận dạng do đó là một môn khoa học có ý nghĩa rất quan trọng đối với các nhà quản lý và không phải nhà quản lý nào cũng có khả năng nhận dạng đúng...
Giáo Trình Lý Thuyết Nhận Dạng Ứng Dụng Trong Quản Lý

Giá sách: 87.000đ
Nhà quản lý phải có khả năng nhận dạng được chính mình và những gì có liên quan đến mình phải quan tâm trong tương lai. Nhận dạng là một vấn đề không đơn giản, nhất là khi con người phải nhận dạng chính bàn thân mình. Nhận dạng do đó là một môn khoa học có ý nghĩa rất quan trọng đối với các nhà quản lý và không phải nhà quản lý nào cũng có khả năng nhận dạng đúng...
Giáo Trình Lý Thuyết Nhận Dạng Ứng Dụng Trong Quản Lý

Giá sách: 69.000đ
Nhà quản lý phải có khả năng nhận dạng được chính mình và những gì có liên quan đến mình phải quan tâm trong tương lai. Nhận dạng là một vấn đề không đơn giản, nhất là khi con người phải nhận dạng chính bàn thân mình. Nhận dạng do đó là một môn khoa học có ý nghĩa rất quan trọng đối với các nhà quản lý và không phải nhà quản lý nào cũng có khả năng nhận dạng đúng...
Giáo Trình Lý Thuyết Nhận Dạng Ứng Dụng Trong Quản Lý

Giá sách: 90.000đ
Nhà quản lý phải có khả năng nhận dạng được chính mình và những gì có liên quan đến mình phải quan tâm trong tương lai. Nhận dạng là một vấn đề không đơn giản, nhất là khi con người phải nhận dạng chính bàn thân mình. Nhận dạng do đó là một môn khoa học có ý nghĩa rất quan trọng đối với các nhà quản lý và không phải nhà quản lý nào cũng có khả năng nhận dạng đúng...
Trở về đầu trang
1
Bạn cần hỗ trợ?